Contoh Surat Ahli WarisContoh Surat Ahli Waris

Surat Kuasa Ahli Waris Pelimpahan hak, tanggung jawab dan tugas kepada pihak lain untuk mengurus warisan dari ahli waris dilakukan dengan pembuatan surat kuasa ahli waris. Surat kuasa tersebut memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan sesuatu terhadap warisan berdasarkan apa yang tertulis dalam surat kuasa.

Pembuatan surat kuasa dilakukan dalam bentuk pernyataan oleh ahli waris baik secara bersama-sama maupun tunggal. Surat kuasa dibuat bersama apabila ahli waris terdiri lebih dari satu orang. Sementara untuk surat kuasa ahli waris tunggal dibuat apabila ahli waris hanya satu orang.

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris

Berikut beberapa contoh surat kuasa untuk berbagai keperluan. Semoga dengan adanya contoh surat kuasa ini dapat membantu teman-teman dalam menulis atau membuat surat kuasa.

1. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Menjual Tanah

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Menjual Tanah

Penerima warisan berupa tanah bisa memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Apabila ahli waris terdiri lebih dari satu orang, maka semua ahli waris harus bertanda tangan dalam surat kuasa tersebut.

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama              : Ghandy
Alamat            : Jalan Mancanegara No. 12 Bandung
No KTP           : 2143840394028304203

Nama              : Handdy
Alamat            : Jl. Bumitua No. 90 Bandung
No KTP           : 21392918983437242984

Nama              : Juliani
Alamat            : Jl. Bonto Tinggi No. 76 Bandung
No KTP           : 909201230182301930

secara bersama-sama selanjutnya sebagai “Pemberi Kuasa.”

Pemberi kuasa bersama ini memberikan kuasa kepada:

Nama              : Ismail Rahmat
Alamat            : Jl. Sukamaju No. 34 Bandung
No KTP           : 3429394283429374928

Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa.”

KHUSUS

Untuk bersama-sama dengan Pemberi Kuasa sebagai para ahli waris dari saudara Ismail Rahmat sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung. No.: 118/PAB/SA/X/2018, untuk melakukan penjualan harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 082/SHM/II/2015, yang dikenal beralamat di Jalan Moh. Yamin No.10 RT/RW 003/001 Kelurahan Bojong, Kecamatan Karangtengah, Provinsi Jawa Barat, atas nama Saudara Ismail Rahmat.

Selanjutnya untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak untuk menandatangani Akta Jual Beli Tanah, menerima uang pembayaran dan membuatkan tanda bukti pembayaran atau kwitansi, melakukan tidakan hukum dengan pihak ketiga lainnya berkaitan dengan harta warisan berupa tanah/rumah, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 02 Oktober 2018

Pemberi Kuasa                                                                 Penerima Kuasa

(Ismail Rahmat)                                                (Ghandy)        (Handdy)        (Juliani )

2. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Bank

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Bank

Untuk melakukan pengambilan simpanan bank dari orang yang sudah meninggal tentunya harus dilakukan oleh ahli waris. Namun apabila ahli waris tidak sempat atau tidak bisa melakukannya maka bisa menggunakan surat kuasa.

SURAT KUASA AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amih Cahya yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2018 di Jalan KH Junaedi No.09 RT005/RW003 berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa No. 056/SKM/KD/06/2018

Dengan ini manyatakan dengan sebenarnya bahwa hubungan kami dengan alamarhum Amih Cahya adalah sebagai berikut:

 1. Dedah (Anak)
 2. Kurnia (Anak)
 3. Sari (Anak)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk mengabil simpanan:

Tabungan BPI No Rek. atas nama Amih Cahya, sebesar Rp. 185.000.000

(Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) di Bank Pengusaha Indonesia yang ditunjuk untuk mengambil simpanan serta menandatangani formulir yang diperlukan, untuk hal tersebut diatas kami sepakat menunjuk atau memberikan kuasa kepada salah seorang ahli waris tersebut diatas yaitu Kurnia.

Malang, 12 September 2018

Mengetahui

Yang Memberi Kuasa                                                         Yang Diberi Kuasa

(Dedeh)           (Sari)                                                            (Kurnia)

3. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Asuransi

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Asuransi

Surat kuasa untuk asuransi memberikan tanggung jawab dan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan klaim atau memberhetikan premi asuransi. Hak yang dimiliki oleh penerima kuasa akan sama dengan hak pemberi kuasa atau lebih jelasnya akan dijabarkan dalam surat kuasa yang dibuat.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : Ilham Hidayat
Tempat/ Tanggal Lahir   : Makassar/ 12 Juni 1970
Tanda Pengenal            : KTP No. 2189482342038
Alamat                        : Jl. Nusa Kencana No. 12 Jakarta

Menerangkan Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama                           : Fira Kuswandari
Tempat/ Tanggal Lahir   : Makassar/ 12 Juni 1980
Tanda Pengenal             : KTP No. 21894824332238
Alamat                         : Jl. Nusa Kencana No. 12 Jakarta

Selaku Istri dan Ahli waris polis asuransi.

KHUSUS

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai pemegang polis asuransi jiwa PT Bumi Putra Tbk dengan nomor polis : 2006180911 atas nama Didik Erfan Fahrudi

Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menarik dana polis asuransi, mengubah dan atau memperpanjang polis asuransi atas nama pemberi kuasa secara penuh.

Kekuasaan ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (recht van substitute) baik sebagian atau keseluruhannya kepada lain orang.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September, 2018

Penerima Kuasa                                              Pemberi Kuasa

Ilham Hidayat                                                Fira Kuswandari

4. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Pembagian Harta Warisan

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris apabila tidak ada surat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum.

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                : Abimanyu
Alamat              : Jl. Bantul Km. 12 Bantul Yogyakarta
No. KTP            : 673490174501739

Nama                : Sigaedo
Alamat              : Jl. Imogiri Timur Km. 12 Siluk Bantul Yogyakarta
No. KTP            : 630929561395675

Nama                : Agri Janaka
Alamat              : Jl. Timoho No. 12 Gawok Sleman Yogyakarta
No. KTP            : 503749174729057

Yang mana selanjutnya besama-sama disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Dengan ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

Nama                : Affif Indako
Alamat              : Jl. Srandakan Km. 1 Trimurti Bantul Yogyakarta
No. KTP            : 832959430628536

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

KHUSUS

Pemberi Kuasa serta Penerima Kuasa adalah ahli waris dari saudar Wekudara yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 142.

Pemberi Kuasa sebagaimana ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang mana secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk dapat melakukan pembagian harta warisan dari saudara Werkudara.

Selanjutnya, untuk maksud diatas, Penerima Kuasa berhak untuk dapat melakukan pembagian harta warisan, melakuakn tindak hukum dengan Pihak Ketiga lainnya yang mana berkaitan dengan warta warisan yang dimaksud. Dan juga melakukan tindakan lain yang mana dianggap perlu serta patut sehubunan dengan diberikannya kuasa ini.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Maret 2017

Penerima Kuasa                                                                 Pemberi Kuasa

                                                                                       1. Abimanyu

Affif Indako                                                                      2. Sigaedo

                                                                                      3. Agri Janaka

5. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Simple

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Simple

Surat kuasa biasanya dibuat sangat simple/ sederhana. Namun beberapa instansi sudah memiliki format tersendiri dalam pembuatan surat kuasa ahli waris. Namun jika ternyata instansi terkait tidak memiliki format khusus dan meminta dibuat simple silahkan ikuti contoh berikut:

SURAT KUASA AHLI WARIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                 : Ruswan
Alamat               : Jalan Legok No.96 Jakarta
No KTP              : 01011111987

Memberikan kuasa kepada:

Nama                 : Agung
Alamat               : Jalan Angkasa Pura No.88 Jakarta
No KTP              : 01011116277

Khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan ayah saya Bapak Nur Kholis yang meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2016.

Harta peninggalan tersebut berupa tabungan dan atau simpanan lain yang ada di Bank Indonesia Raya Cabang Jakarta Utara.

Bandung, 02 April 2017

Pemberi Kuasa                                                                  Penerima Kuasa

Ruwan                                                                                  Agung

6. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris dari Bank BCA

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris dari Bank BCA

Bank BCA memiliki format khusus atau format tersendiri dalam pembuatan surat kuasa ahli waris. Jadi, apabila ingin memberikan kuasa kepada orang lain terhadap warisan yang dimiliki dalam bentuk tabungan di bank BCA. Contoh formatnya adalah sebagai berikut.

SURAT KUASA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama              : Bukhori
Alamat            : Jalan Juanda No.76 Bandung
No KTP           : 023418077998989

Nama              : Devina
Alamat            : Jalan Tirta Kusma No.03 Bandung
No KTP           : 023418077998654

Selanjutnya disebut `Pemberi Kuasa’

Pemberi Kuasa terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

 1. Bahwa Pemberi Kuasa adalah ahli waris yang sah dari almarhum Jojo tempat tinggal terakhir di Jalan Masidah No.32 Bandung (Pewaris) berdasarkan Surat No. 90/BJ/SKM/II/2018 tanggal 02 Februari 2017.
 2. Bahwa Pewaris memiliki Harta Peninggalan yang dititipkan/disimpan/diagunkan pada PT Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Cimindi— (BCA) berupa deposito selanjutnya disebut Harta Peninggalan
 3. Bahwa Pemberi Kuasa bermaksud mencairkan/mengambil*) Harta Peninggalan dari BCA.
 4. Bahwa Pemberi Kuasa tidak dapat hadir di BCA untuk secara bersama-sama menerima Harta Peninggalan dari BCA.

Untuk itu Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada:

Nama             : Hans Sanjaya
Alamat           : Jalan Menteng Utara No.11 Bandung
No KTP           : 023418077998790

Selanjutnya disebut `Penerima Kuasa’

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa mengurus pencairan/penyelesaian*) dan menerima Harta Peninggalan dari BCA. Karenanya Penerima Kuasa berhak menghadap pejabat BCA yang berwenang, memberikan atau meminta keterangan, penjelasan atau segala informasi mengenai atau yang berkaitan dengan Harta Peninggalan, mengajukan permohonan pencairan/penerimaan*) dan menerima Harta Peninggalan beserta bunga / deviden/ keuntungan-keuntungan*) dari Harta Peninggalan (jika ada), membayar semua hutang-hutang Pewaris kepada BCA (jika ada), memberikan tanda terima atas Harta Peninggalan, membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna pelaksanaan kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 09 April 2018

Penerima Kuasa                                       Pemberi Kuasa

1. Bukhori

Hans Sanjaya                                            2. Devina

7. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Pengurusan Tanah

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Pengurusan Tanah

Surat kuasa ahli waris pengurusan tanah dibuat apabila pemilik tanah sudah meninggal dunia dan diwariskan kepada seseorang (Biasanya anak atau keluarga terdekat). Selanjutnya ahli waris memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penjualan atau pengurusan tanah tersebut.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama            : Ilham Hidayat
Umur             : 27 Tahun
Pekerjaan     : Karyawan Swasta
Alamat          : Jl. Bumi Merah No. 70 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Alm. Bapak Iwan dan Ibu Sarinah yang keduanya sudah meninggal dunia di Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut pihak ke I(Pertama).

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama            : Umar Said
Umur            : 40 Tahun
Pekerjaan     : Wiraswasta
Alamat          : Jl. Poros Pallangga No. 901 Gowa, untuk selanjutnya disebut pihak ke II (Dua).

dengan ini Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak ke dua untuk penjualan tanah selauas 1000m2 yang terletak di Jl. ganet Batu 10 tanjungpinang atas nama Ilham Hidayat.

Untuk keperluan itu, dalam hal ini yang diberi kuasa berhak mendapat kuasa untuk menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang dan notaris/PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli dan atau memberikan dan menerima surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah tersebut serta menerima uang pembayarannya dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya maksud tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunaakan sebagaimana mestinya.

Batam, 05 Desember 2018

Yang Menerima Kuasa                                         Pemberi Kuasa

Umar Said                                                         Ilham Hidayat

Mengetahui/Menyetujui,

(Roni)  (Aris)  (Wahyu)

8. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Pengurusan Harta Warisan

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris untuk Pengurusan Harta Warisan

Pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah hak dari ahli waris. Ahli waris secara bersama-sama (apabila lebih dari satu) bisa melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain melalui surat kuasa. Surat kuasa menjadi legalitas penerima kuasa untuk bertindak atas nama penerima warisan untuk melakukan pengelolaan terhadap harta warisan.

SURAT KUASA AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                   : Yunyun
Alamat                                 : Jalan Gajah Mada No. 14 Yogyakarta
No. KTP                               : 0189748674223467

Nama                                   : Restu
Alamat                                 : Jalan KH Abudllah No.11 Yogyakarta
No. KTP                               : 0189748674295658

Nama                                   : Juna
Alamat                                 : Jalan Kalimantan 3 No.9 Yogyakarta
No. KTP                               : 018974867409090

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                                   : Hamas
Alamat                                 : Jalan Bantul No.76 Yogyakarta
No. KTP                               : 018974867427987987

Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa”.

KHUSUS

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah para ahli waris dari saudara Agus Rahmah yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 125/HH/PAJ/VII/2017.

Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk melakukan pembagian harta warisan saudara Agus Rahmah.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak untuk melakukan pembagian harta warisan, melakukan tindak hukum dengan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2017

Pemberi Kuasa                                                                        Penerima Kuasa

 1. Yunyun
 2. Restu                                                                                   (Hamas)
 3. Juna

9. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Tunggal

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Tunggal

Ahli waris bisa tunggal apabila penerima warisan hanya satu orang. Penerima warisan ini kemudian memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus warisan yang diterima. Pemberian kuasa dilakukan dengan membuat surat kuasa.

SURAT KUASA AHLI WARIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama                                    : Wulan Pertama
Umur                                     : 28 Tahun
Pekerjaan                             : Wiraswasta
Alamat                                  : Jalan Benda No.9 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris dari Alm. Juna dan Ibu Devi yang keduanya sudah meninggal dunia di Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut pihak ke I(Pertama).

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama                                   : Echa Kusnadi
Umur                                    : 32 Tahun
Pekerjaan                            : Wirausaha
Alamat                                 : Jalan Hamdan No. 77 Jakarta

dengan ini Pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak ke dua untuk penjualan tanah selauas 1000m2 yang terletak di Jl. ganet Batu 10 tanjungpinang atas nama Devi.

Untuk keperluan itu, dalam hal ini yang diberi kuasa berhak mendapat kuasa untuk menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang dan notaris/PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli dan atau memberikan dan menerima surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah tersebut serta menerima uang pembayarannya dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya maksud tersebut diatas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunaakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Desember 2017

Yang Menerima Kuasa           Pemberi Kuasa

(Echa Kusnadi)                     (Wulan Pertama)

Mengetahui/Menyetujui,

(Aziz)              (Rifqy)                        (Dewi)

10. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Bersama

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Bersama

Penerima warisan selain tunggal juga bisa bersama. Artinya bahwa apabila warisan dari orang tua maka penerima warisan bisa semua anak dan cucu dari orang tua yang sudah meninggal. Untuk membuat surat kuasa maka harus berdasarkan atas keputusan bersama.

SURAT KUASA AHLI WARIS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                                   : Nahla
Alamat                                 : Jalan Borobudur No.118 Bandung
No. KTP                               : 019697517749

Nama                                   : Zulkarnain
Alamat                                 : Jalan Borobudur No.118 Bandung
No. KTP                               : 019697865749

Selanjutnya secara bersama-sama sebagai “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                                   : Annisa
Alamat                                 : Jalan Kusma No.6 Bandung
No. KTP                               : 01969804720

Selanjutnya sebagai “Penerima Kuasa”.

KHUSUS

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa adalah para ahli waris dari saudara Ruswan yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret tahun 2017sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.75/PAB/VII/2017

Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang secara bersama-sama bertindak sebagai ahli waris, untuk melakukan pembagian harta warisan saudara Ruswan.

Selanjutnya, untuk maksud tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak untuk melakukan pembagian harta warisan, melakukan tindak hukum dengan pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan harta warisan, serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan patut sehubungan dengan diberikannya kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 28 Agustus 2018

Pemberi Kuasa                                                Penerima Kuasa

 1. Nahla
 2. Zulkarnain                                                     (Annisa)

11. Contoh Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa

Contoh Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa

Surat keterangan ahli waris harus memiliki dasar hukum. Artinya bahwa bukan sekedar pengakuan dari penerima warisan atau ahli waris. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan legalitas terhadap keterangan ahli waris.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KOLAKA
DESA CIMINDI

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cimindi  Kecamatan Ujung Kulon Kabupaten Bandung menerangkan:

Nama                                            : Wela Warisma
Tempat/ Tanggal Lahir                     : Jakarta, 09 Agustus 1990
Pekerjaan                                      : Wiraswasta
Alamat                                          : Jalan KH Abdul Aziz No. 32 Bandung

Orang tersebut diatas adalah benar-benar istri syah atau ahli waris dari almarhum Muhammad Fahri yang telah meninggal pada tanggal 14 Februari 2012 di Desa Ujung Kulin Kecamatan Kolaka Kabupaten Bandung.

Demikian Surat Pernyataan Ahli Waris ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bandung, 19 Februari 2012

Yang Bersangkutan                                        Kepala Desa Kolaka

(Wela Warisma)                                                 (Dedeh Wijaya)

12. Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Anak

Contoh Surat Kuasa Ahli Waris Anak

Anak biasanya menjadi ahli waris dari warisan orang tua. Pembagian warisan anak apabila lebih dari satu biasanya mengikuti hukum warisan agama ataupun hukum negara. Selebihnya adalah mengikuti wasiat dari orang tua sebelum meninggal apabila ada dalam bentuk tertulis. Biasanya surat warisan dipegang oleh pengacara dari orang tua yang akan membacakan wasiat pembagian warisan kepada seluruh anggota keluarga.

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                       : Ilham Hidayat
Alamat                     : Jl. Trata No. 23 Makassar
No. KTP                   : 20118304812083102301

Memberikan kuasa kepada:

Nama                       : Rahmat Hidayat
Alamat                     : Jl. Lurus Terus No. 27 Makassar
No. KTP                   : 2011830481208540380

Khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan ayah saya Bp. Zaenudin yang meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2010.

Harta peninggalan tersebut berupa tabungan dan atau simpanan lain yang ada di Bank Masyarakat Indonesia cabang Makassar

Pemberi Kuasa                                                Penerima Kuasa

Ilham Hidayat                                                 Rahmat Hidayat

Demikian contoh surat kuasa ahli waris yang bisa dibuat untuk berbagai keperluan pengurusan warisan. Untuk anda yang saat ini memiliki harta warisan namun tidak sempat untuk mengurusnya anda bisa mewakilkan kepada orang lain yang dapat anda percaya.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *