Kamus Lengkap Sunda - Indonesia

Bahasa Sunda adalah ...

Yahudi yahudi
yakin yakin
yatim yatim
yayasan yayasan
yen bahwa
yeuh nih
yuyu ketam